keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Markkinoinnin avainkäsitteet kysymykset!Kysymykset

1. Ennen kuin luet tekstiä: Kirjoita ylös, mitä asioita sinulle tulee mieleen sanasta
markkinointi.

 • Lisenssiointi, mainonta, patentointi, jne..
 "Pitkälle tähtäävää johtamistapa, jonka keinoin tuotetaan asiakkaille tai valituille asiakasryhmille arvoa ja hyötyä ja samalla aikaansaadaan yritykselle/ laitokselle kilpailuetua markkinoilla."
(Lahti 1992)

2. Kirjaa ylös sinulle mieluisin markkinoinnin määritelmä.

 • Asiakassuuntaisuus, kokonsaissuuntaisuus, myyntisuuntaisuus..

 • Asemoini, tuotteena asema on se paikka ostajan mielessä, jonka tuote valloitta omassa segmentissään. Asemointi tehdään kohdeasiakkaan mieleen ja sinne tuotteelle suunnitellaan mielikuva ( imago) suhteessa kilpailijoihin..
 • Korkea palvelun taso, vapaa-ajan matkailu, liikematkustus, vaatimaton palvelun taso.
 • Markkinointrimix, markkinoinnin keskeisenä tehtävänä on kulloisessakin tilanteessa valita yrityksen, laitoksen tavoitteiden kannalta mahdollisiman tehokas markkinointikeinojen yhdistelmä eli markkinointimix..
 • Käytännöllä markkinointimixin koostumukseen vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kilpailutilanne ja markkinointibudjetin koko..

 • TUOTE: Laatu, ominaisuudet, valikoima, tyyli, desing, merkki, pakkaus, koot, palvelu, takuu, palatususoikeus.

 • JAKELU: Lajitelma, jakelukanavat, peitto, sijainti, kuljetus.

 • HINTA: Listahinta, alennukset, maksuaika, luotteoehdot, bonukset

 • VIESTINTÄ: Mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen, suhdetoiminta, suoramarkkinointi.


3. Miten selittäisit markkinointimixin ”selkokielellä”? Kirjaa ylös kirjoittajan
esittämät 10 P:tä.

 • Product, tuote=   Tuotteen laatu, desing, pakkausmateriaali, nimi.
 • Promotion, edistäminen=   Tuotteen edistäminen asiakkaalle/markkinoille..
 • Price, hinta=   Hinta laatusuhde
 • Place, saatavuus=   Kauppapaikka, saatavuus
 • Personnel,
 • participants,
 • physical evidence,
 • process of servisce assembly,
 • politics,
 • public relations,

4. Mihin kilpailuetu voi perustua? Yritä keksiä miltä tahansa alalta esimerkki
yrityksestä, jonka kilpailuetu perustuu kyseiseen tekijään.

 • Nikon/ At the heart of the image.
 • Asiakkaan arvostamaa ylivoimasuutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, joka on perustana valintaan.

 • Kilpailuetu voi perustua:
 • taloudelliseen edullisuuteen
 • parempiin tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin
 • Kilpailu tapahtuu ihmisen mielessä, massatuotteissa
 • Jack Trout: erilaistu tai myy halvalla
 • Brandi= Tuote tai palvelu, joka omistaa oman ainutlaatuisen mielikuvan kuluttajan kuluttajan mielessä
 • Kilpailu tapahtuu ihmisen mielissä
 • Mieli vihaa epämääräisyyttä
 • Mieli on epävarma
 • Mieli ei muutu
 • Mieli voi menettää fokuksen


5. Mitä etua differoinnista on? Ovatko seuraavat yritykset mielestäsi
differoituneet ja miten mikäli ovat?

 • Differointi sisältää laadun, mutta se on käsitteenä paljon laajempi. Laatu liittyy tavallisesti fyysiseen tuotteeseen. Differointistrategian tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle arvoa kautta koko arvoketjun.

6. Määrittele omin sanoin segmentointi. Miten Kylpylähotelli Aulanko voisi
segmentoida asiakkaansa?

 • Markkinointiohjelmien mukauttamista valittuihin kohderyhmiin tehtääviksi sanotaan segmentoinniksi
 • Tapana toimia asiakaslähtöisesti
 • Markkinoinnin perustyöväline
 • Asiakkaita lähestytään eri argumentein ja soveltaen eri tavoin
 • Keskitetty markkinointi, Pitkäaikaiset asiakassuhteet, maantietellinen tunteminen

7. Mitkä ovat neljä peruskilpailukeinoa, joilla yritys koettaa vaikuttaa kysyntään?


8. Millä perusteella oikea markkinointimix valitaan?


9. Mitkä ovat kaupallisen menestyksen avainkysymyksiä?

 • Mitä, asiakkaat haluavat?
 • Missä, asiakkaat haluavat?
 • Milloin, asiakkaat haluavat?
 • Mihin hintaan sama
 • Mitä, aiakkaat haluavat huomenna?
 • Ketkä, ovat asiakkaita?
 • Ketkä, ovat asiakkaita huomenna?

10. Miten toiminta-ajatus ja liikeidea eroavat toisistaan?


11. Ketkä ovat markkinoinnin avainasemissa palveluyrityksessä? Miksi?

 • Kaikki jotka ovat yhteydessä aiakkaaseen
 • Toimiessaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa kontakti-henkilöt

12. Mikä on asiakassuuntaisen markkinoinnin lähtökohta?

 • Tuotteiden toivomusten mukaan
 • Tuottees pyritään erilaistamaan
 • Pidetään asiakas tyytyväisenä

13. Miten ostoprosessi on muuttunut eli mihin kuluttajan vaihtoehtojen välinen
arviointitapa nykyään perustuu?

 • Nykyään vaihtoehtjen välinen arviointitapa perustuu yleisesti
 • ydintuotteen ympärille rakennetun lisäarvon
 • Yritykseen liittyvän mielikuvan ympärille

14. Mitä on asiakassuhdemarkkinointi?
 • Asiakassuhteiden luomista, ylläpitoa ja kehittämistä myyjän ja ostajan välillä.
15. Mitä ovat palvelujen erityispiirteet?

 • aineettomuus
 • tuotannon kulutuksen samanaikaisuus
 • heterogeenisuus eli erilaisuus
 • katoavuus

16. Mikä on vuorovaikutusmarkkinoinnin keskeisin avainkäsite?

 • asiakassuhde

17. Mikä on sisäisen markkinoinnin tavoite?

 • Pyritään luomaan ilmapiiti, joka motivoi yrityksen henkilöstöä aktiivisuuteen markkinointi ja asiakassuuntaisesti
 • Tavoitteena edistää kontaktihenkilöstön mahdollisuuksia toimia asiakassuhteen ja asiakkaiden tyytyväisyyden ylläpitäjinä ja kehittäjinä, asiakassuhdemarkkijoinina

18. Miten kuluttajan laatukokemukset ja tyytyväisyys palvelukokonaisuuteen
syntyvät?

 • Henkilökohtaisen vuorovaikutusprosessin tulos

19. Mitä asiakkaan tyytyväisyyden saavuttaminen edellyttää yritykseltä?

 • Ajan tasalla olevaa tietoa asiakaskunnan tarpeista ja odotuksista

20. Miten markkinoiden sirpaloituminen on vaikuttanut massamarkkinointiin?

 • Massamarkkinoinnin aika on jo suurelta osalta ohi, ja kehitys on johtanut rajaamaan kohderyhmänsä yhä hienosyisemmän
 • Kohdistaminen on yhä tarkemmin valituille kohderyhmille on osoittautunut viimevuosikymmeninä erittäin tärkeäksi menestystekijäksi

21. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, pystyykö yritys pitämään asiakkaansa?
Valitse yritys, jonka kanta-asiakas olet, ja kirjaa ylös kanta-asiakkuutesi syitä

 • Se kuinka hyvin yritys onnistuu pitämään asiakkaan, riippuu asiakkaiden ja kontaktihenkilöiden välisestä vuorovaikutustilanteesta sekä siihen liittyvien tuotteiden ja fyysisen tuen yhteensopivuudesta
 • Pelkkä tuotteiden ja palvelujen tarjonta ei riitä, vaan yrityksen henkilökunnan tulee olla aidosti kiinnostunut ratkaisemaan asiakkaan ongelmaa

22. Mitä on tietokantamarkkinointi? Minkä yritysten tietokantoihin tiedät
kuuluvasi?

 • Tietokantamarkkinointi on asiakkaiden tarpeita koskevan, jatkuvasti muuttuvan tiedon hallistemista

23. Mitä on jälkimarkkinointi? Onko sinuun kohdistettu sitä?

 • On se, että pyritään takaamaan asiakkaan tyytyväisyys vielä kaupanteon jälkeen.


* Vanajanlinna
* Calpis Cross Center
* Puuhamaa
* Viking Line

maanantai 8. huhtikuuta 2013

Fujifilm X20 testaajaksi Verkkokauppa.comille!

Hei!

Lähetin viime viikolla emaililla hakemuksen uuden mahtavan, jännittävän, Fujifilm Finepix X20 kameran, jossa on valovoimaa kuin pohjalaisilla säkissään!

No nyt sitten odotan vastausta, pääsenkö testaajaksi, sitähän suuresti toivon!

Minä varmaankin kerron täällä sitten kuin tämä olisi jokin maailman korkein uutinen!
X20:han on tosi kiva kamera, koska itselläni on X100, niin minulla on sopivasti kokemusta fujin kameroista, siksi tähän hainkin!
TOIVOTTAKAA ONNEA!!

T. Antti.K